Zřízení a montáž přípojky

Stavba vodovodní a kanalizační přípojky

Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod, který provozují Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen VaK Hodonín) a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze místně příslušný provoz VaK Hodonín.Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vodoměrná sestava

 UPOZORNĚNÍ !

 V zimním období se z bezpečnostních a
technických důvodů vodovodní a kanalizační
přípojky neprovádí, pokud se denní teploty trvale
pohybují pod +5 °C.


Kdy je VaK Hodonín Vaším partnerem pro zřízení přípojky?

 • Zřizujete-li přípojku v lokalitách a obcích, ve kterých VaK Hodonín provozuje nebo vlastní veřejný vodovod a kanalizaci – viz seznam obcí podle místní příslušnosti k jednotlivým provozům VaK Hodonín.
 • Žádosti o vyjádření pro účely studií, projekční přípravy staveb a správního řízení vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, přijímá:
  • oddělení vodohospodářského rozvoje (VHR), ředitelství VaK Hodonín, a.s.,
   Purkyňova 2/2933, Hodonín

  Žadatelé volejte podle přidělení obce k pracovníkům VHR:

 • Tiskopisy pro zřízení přípojky jsou k dispozici zde:
  • Zákaznickém centru ředitelství VaK Hodonín, a.s., Purkyňova 2/2933, Hodonín,
   info linka: 518 305 911
  • Provoz vodovodů a kanalizací Kyjov, Za humny 3281, Kyjov,
   ústředna: 518 305 371
  • Provoz vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou, Masarykova 1196, Veselí nad Moravou,
   ústředna: 518 699 523
   https://www.vak-hod.cz

 
Vážený zákazníku,

realizaci vodovodní a kanalizační přípojky projednejte, prosím, vždy s příslušným technikem vodovodních a kanalizačních sítí.
 

Je nezbytné co k tomu potřebujete kdo poskytne
1. Údaje o vodovodní a kanalizační síti a možnosti napojení  nemovitosti na síť

 1. pro jednoduché stavby
 2. pro složitější stavby
Lokalizaci požadovaného místa napojení. VaK Hodonín:

 1. oddělení VHR (vodohospodářského rozvoje)
 2. oddělení GIS (pouze pro projektanty )
2. Údaje o ostatních inženýrských sítích. Lokalizaci místa stavby. Příslušní správci inženýrských sítí.
3. Projektovou dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky.
 1. Údaje o vodovodních, kanalizačních a ostatních sítích
 2. Stavební záměr
Odborný projektant.
4. Vyjádření VaK Hodonín k projektu a stanovení podmínek pro výstavbu přípojky. Projektovou dokumentaci přípojky a připojované nemovitosti. VaK Hodonín, oddělení VHR.
5. Vyjádření ostatních provozovatelů sítí k projektu a stanovení podmínek pro výstavbu přípojky. Projektovou dokumentaci přípojky a připojované nemovitosti. Ostatní provozovatelé sítí.
6. Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti.
 1. Výpis z katastru nemovitostí – LV
 2. Snímek katastrální mapy
Katastr nemovitostí.
7. Územní souhlas To určí příslušný stavební úřad. Stavební úřad.
8. Požadavek na zřízení přípojky.
 1. Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci a
 2. Smlouvu o dílo na montáž vodovodní přípojky
Technik vodovodních a kanalizačních sítí místně příslušného provozu VaK Hodonín (dle spádovosti obcí k jednotlivým provozům) – viz poslední strana.
9. Přihlášení k odběru vody a odvádění odpadních vod. Tiskopis – Přihláška / odhláška k odběrnému místu. Pro domácnosti – pracovnice odbytu v zákaznické kanceláři VaK Hodonín.
– Seznam obcí
– Mapka obcí
Pro podnikatele – pracovnice odbytu  zákaznickém centru VaK Hodonín.
10. Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod

 1. pro domácnosti – podepisuje vlastník pozemku nebo stavby.
 2. ostatní odběratelé – podepisuje statutární zástupce odběratele.Způsob placení záloh za vodné
 1. Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod
 2. Výpis z katastru nemovitostí (domácnosti i ostatní odběratelé) nebo ověřenou kupní smlouvu (domácnosti)
 3. Občanský průkaz (domácnosti)
 4. Živnostenský list nebo výpis z OR (ostatní odběratelé)
 5. Spojovací číslo SIPO (domácnosti)
 6. Číslo bankovního účtu (domácnosti a ostatní odběratelé)
11 Výkopové práce pro vodovodní nebo kanalizační přípojku.
 1. Stavební povolení  s nabytím právní moci, včetně splnění všech povinností stanovených ve stavebním povolení
 2. Projekt přípojky potvrzený příslušným stavebním úřadem
 3. Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod nebo kanalizaci
 4. Povolení pro výkopové práce na vozovce
Odborná firma, stavebník (investor).
12. Napojení na vodovod.
Pokládka a montáž vod. přípojky.
Montáž a zaplombování vodoměru.
Příslušný provoz VaK v Hodoníně, Kyjově, Veselí nad Moravou (dle spádovosti obcí)
Odborná firma.
13. Napojení na kanalizaci.
Pokládka a montáž potrubí.
 1. pro místní komunikace vydává – odbor dopravy pověřeného MěÚ
 2. pro ostatní Správa a údržba silnic
14. Tlaková zkouška. – Dokončenou stavbu vodovodní přípojky před záhozem. Mistr nebo technik vodovodních a kanalizačních sítí místně příslušného provozu VaK Hodonín.
15. Zkouška vodotěsnosti. – Dokončenou stavbu kanalizační přípojky před záhozem.
16. Zaměření přípojky. Zaměření skutečného provedení přípojky před jejím záhozem !!! Odborná geodetická firma nebo montér nebo technik/mistr místně příslušného provozu VaK Hodonín.
17. Stanovisko Vak ke kolaudačnímu řízení.
 1. U vodovodní přípojky kopii výkazu práce od VaK
 2. U kanalizační přípojky potvrzenou kopii Žádosti o připojení nemovitosti na veřejný vodovod nebo kanalizaci
Montér místně příslušného provozu.
Technik/mistr místně příslušného provozu VaK Hodonín při kontrole provedení a napojení kanalizační přípojky před záhozem.
18. Zahájení dodávky vody a fakturace vodného. Dokončenou stavbu přípojky, zaplombovaný vodoměr a potvrzený montážní lístek vodoměru s odečtem stavu. Montér místně příslušného provozu VaK Hodonín předá montážní lístek se stavem vodoměru pracovnici odbytu v místně příslušné zákaznické kanceláři VaK.
19. Zahájení odvádění odpadní vody.Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod.Fakturace stočného.Způsob placení záloh za stočné.

 

 1. Zákres skutečného provedení kanalizační přípojky
 2. Kontrolu provedení kanalizační přípojky a její napojení na kanalizaci před záhozem
 3. Uzavřenou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s VaK Hodonín
 4. Současný stav na vodoměru
 5. Podrobný podklad o plochách s výměrami (jen ostatní odběratelé)
Mistr nebo technik místně příslušného provozu VaK Hodonín.
Pracovnice odbytu v místně příslušné zákaznické kanceláři VaK Hodonín.
 
Poznámka:Projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků VaK Hodonín.

 

 

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít