Vklad majetku

Vážení akcionáři,

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen VaK) vlastní k 31.12.2016 majetek v hodnotě 1 223 511 000 Kč. Současně k tomuto datu provozuje majetek obcí v hodnotě 1 208 045 000 Kč (tato hodnota se však s ohledem na znalecké posudky může mírně odlišovat).

Na provoz a údržbu vlastního i provozovaného majetku vynaložila v roce 2016 celkem 69 916 867 Kč. Tato částka je součástí nákladů společnosti na provoz veškerého infrastrukturního majetku.
Majetek v takovém rozsahu nelze jen udržovat v provozuschopném stavu, ale musí se také v určité časové periodě rekonstruovat. Pro rekonstrukci vlastního majetku společnosti VaK slouží odpisy, jejichž výše v roce 2016 dosáhla 88 761 710 Kč. Druhým zdrojem je Investiční fond vytvořený z rozdělení zisku a třetím zdrojem je případný úvěr. Všechny tyto prostředky jsou však pouze zdrojem financování vlastního majetku.

Společnost nyní provozuje další infrastrukturní majetek ve výše uvedené hodnotě. Na tento majetek, který patří obcím a městům však netvoří žádné zdroje z odpisů, ze zisku a ani si nemůže vzít úvěr, protože se nejedná o majetek VaK.
Představenstvo VaK diskutuje s akcionáři již několik let možnost, jak bez problémů rekonstruovat infrastrukturní majetek, což zákon vlastníkům infrastrukturního majetku přímo ukládá.

Vložením majetku obcí a měst do majetku společnosti VaK za akcie získají obce a města několik výhod, spočívajících v tom, že nemusí:

1) vést majetek v účetnictví,
2) odepisovat,
3) zajistit provozovatele a pronajímat mu jej,
4) rekonstruovat
5) vytvářet zdroje na obnovu
6) vést vytvořené zdroje na samostatném účtu,
7) mít navíc odborného zástupce s předepsanou kvalifikací na provozování, správu a rozvoj vodovodů a kanalizací

O toto vše se postará společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Před vlastním vložením proběhnou přípravné práce. Obec či město majetek, který eviduje v účetnictví, sepíše a seznam předá společnosti VaK. Ta po prověření v majetkové evidenci zajistí znalce v oboru oceňování infrastrukturního majetku a zadá mu vypracování závazného znaleckého posudku, který samozřejmě uhradí.
Na základě znaleckých posudků stanoví počet akcií pro emisi a vypočte emisní ážio.

Následovat budou schvalovací kroky:

1) představenstvo na svém zasedání schválí vkládání majetku dané obce či města
2) představenstvo odsouhlasí množství akcií připravených k emisi
3) Valná hromada společnosti schválí návrh představenstva na vklad majetku dané obce či města
4) Valná hromada odsouhlasí výši znaleckého posudku,
5) Valná hromada schválí počet vydaných akcií
6) Valná hromada schválí výši emisního ážia

Poté bude následovat vklad do katastru nemovitostí a proúčtování majetku v rámci společnosti.

Vkládání majetku se samozřejmě neobejde bez postupného navyšování ceny vodného a stočného. Navyšování však bude jen ve výši odpisů, které z majetku vyplynou a zvýší náklady společnosti v následujícím roce po vložení do majetku. Vzhledem k tomu, že proces vkládání odhadujeme (s ohledem na jeho rozsah, objem viz výše a na pracnost přípravy a vyhotovení znaleckých posudků) na cca 8 – 10 let, bude se zvýšení ceny v jednotlivých letech pohybovat kolem 2 Kč. Ze současných předběžných výpočtů odhadujeme celkové zvýšení ceny vodného a stočného za plánovaných 10 let o cca 20 Kč.

Druhou možnou variantou je pronájem majetku měst a obcí společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Nájem má sice několik úskalí, ale infrastrukturní majetek zůstane v evidenci obcí. Nájemné umožní společnosti provádět pouze základní údržbu zařízení, avšak rekonstrukci už musí provádět majitel, tedy obce a města. Jedinou nevýhodou snad pro obce a města bude povinnost vypracovat kalkulaci nájemného a pak doložit oprávněnost jednotlivých nákladů v souladu s cenovým věstníkem.

Výše popsaný postup v posledních letech v ČR rutinně praktikují téměř všechny srovnatelné vodárenské společnosti vlastněné městy a obcemi. Objemy vkládaného majetku se pohybují v řádech jednotek až desítek milionů Kč ročně.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít