Investiční fond

Tvorba a použití „Investičního fondu“

 1. Roční účetní závěrkou se zisk společnosti zaúčtuje na Účet „431 10 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“
 2. Po schválení Řádnou valnou hromadou se rozdělení zisku zaúčtuje následovně:
 3. a) Příděl na „421 10 Rezervní fond“ ve výši 5 % ze zisku k rozdělení, účtování 431 10/421 10
  b) na „423 10 Sociální fond“ představenstvem schválená částka, účtování 431 10/423 10
  c) příděl na „364 xx Podíl na zisku akcionářům“ navržený představenstvem (počet akcií x Kč na 1 akcii), účtování 431 10/364 xx
  d) na „364 01 Podíl na zisku členům statutárních orgánů“. Nárok na výplatu podílu má pouze ten člen statutárního orgánu, který není ve střetu zájmů. Účtování 431 10/364 01
  e) na „424 10 Investiční fond“ zůstatek zisku po naplnění Rezervního a Sociálního fondu a podílů na zisku, účtování 431 10/424 10

 4. Investiční fond je v souladu se současnou legislativou zahrnut v Pasivech na řádku 94 Rozvahy „Statutární a ostatní fondy“. Přídělem do investičního fondu zůstávají finanční prostředky na běžném účtu v Aktivech a slouží pouze k financování investiční výstavby.
 5. V okamžiku realizace investiční výstavby dojde ke snížení finančních prostředků na běžném účtu, protihodnotou je pak zvýšení majetku. Tyto operace se promítnou v účetnictví společnosti v Rozvaze v rámci Aktiv.
 6. V letech 2006 – 2008 byla v rámci projektu Střední Pomoraví Hodonínsko provedena rekonstrukce části stávajícího majetku, spolufinancovaná z dotace Evropské unie. V průběhu dalších 15 – 20 let však, s ohledem opotřebení zejména strojního vybavení a zvyšující se legislativní požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod, vyplyne nutnost tento majetek opět rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že dotace se v souladu s platnou legislativou nemůže odepisovat, v průběhu těchto 15 – 20 let nebudou tvořeny žádné zdroje na předpokládanou rekonstrukci. Ministerstvo financí proto povolilo zvýšení míry zisku tak, aby bylo možno z tohoto jediného zdroje generovat požadované prostředky.
 7. Z výše uvedeného vyplývá, že investiční fond nelze zrušit nebo snížit, protože by to znamenalo snížení zdrojů pro investiční výstavbu.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít